Reverse osmosis (RO)

Ultraviolet (UV)

Ozone (OZ)